Bakgrunn for tariff

Prisene for 2024 er satt basert på inndekning av et kostnadsbudsjett på kr 280 mill. SEAS drives etter selvkostprinsippet, som innebærer at selskapet skal oppnå et nullresultat over tid. Eventuelt overskudd eller underskudd overføres til påfølgende år og kan benyttes til å henholdsvis senke/øke prisene. 

SEAS har blitt innvilget kr 125 millioner til strømstøtte og dette går uavkortet til våre kunder. Dette innebærer at SEAS’ kunder bærer 55% av kostnadene i selskapet mens staten bærer 45%. Strømstøtten er ikke lenger differensiert mellom husholdning og næring, som betyr at alle får strømstøtte basert på tariffene som er oppgitt i tabellen under.

Ny tariffstruktur

Prisene for strøm baserer seg på en fastpris for effektledd og variabel pris etter forbruk. Prisene for fjernvarme etter forbruk består av en grunnavgift for måler på kr 817,-, effektavgift og kostnad basert på forbruk. Fjernvarme etter fastpris per kvadratmeter avhenger av om sameie/byggeier drifter undersentral og rørkasser under hus eller om dette driftes av SEAS.        
Fastprisene for effektleddet er satt på bakgrunn av kostnaden for å drifte strøm- og fjernvarmesystemet. Det benyttes installert effekt for fastsettelse av effektledd for strøm og undersentralens høyeste effektbehov som avgjør hvilken effektleddsklasse man havner i for fjernvarme. For fjernvarme gjelder dette kun for kunder som faktureres etter forbruk.     

Gebyrregulativet kan i sin helhet sees her: Gebyrregulativ 2024 rev. 19.06.2024

        

Forventet utslag i kostnader  

Eksempler

Merk: Modellen er under utvikling og vil bli kvalitetssikret mot faktisk utfall etter utfakturering. Alle summer avrundet til nærmeste hundre.