Bakgrunnen for dette er at SEAS har en målsetning om at alle byggeiere/sameier skal overta drifts- og vedlikeholdsansvaret for undersentralene sine i løpet av 2023.

Historisk har gebyrregulativet for salg av fjernvarme til bygg uten måler vært definert som høy og lav sats, avhengig av om det er SEAS eller sameie/byggeier som drifter undersentral og rørkasser til hus. I gebyrregulativet for 2023 er det kun definert energipris der sameie/byggeier har drift- og vedlikeholdsansvaret. Prosessen for overføring av driftsansvaret har tatt lengre tid enn planlagt. Derfor får våre kunder valget mellom å overta sine undersentraler eller gå tilbake til høy sats. Svalbard Energi har som intensjon at samtlige undersentraler skal driftes av sameie/byggeier.

I de tilfellene der byggeier/sameie ikke har overtatt drifts- og vedlikeholdsansvaret faktureres det fra 01.07.2023 høy sats. Dette er basert på selvkostprinsippet hjemlet i Svalbardloven § 31. Høy sats fra 2022 er oppjustert basert på indeks og er i 2023 på kr. 18,38 per m2/mnd.

Har du spørsmål angående dette ber vi deg om å ta kontakt skriftlig på e-post til kunde@svalbard-energi.no