Lokalstyret har nylig vedtatt et oppdatert gebyrregulativ for Svalbard Energi AS, som tar sikte på å dekke en budsjettert kostnad på 268,6 millioner kroner og forutsetter 50 millioner kroner i strømstøtte. 

Nye tariffer

Nye tariffer er gjeldende fra 01.01.2024, henviser til Lokalstyrevedtak PS23/2024. Tariffstrukturen baserer seg på ordinære tariffer og strømstøtte primært for husholdninger. Øvrige gebyrer står seg fra tidligere vedtak. Se oppdatert gebyrregulativ her: Gebyr

 

Strømstøtte

Strømstøtten er primært for husholdninger og fordeles forholdsmessig likt på tariffene ut fra forbruk. Strømstøtten beregnes maksimalt til tariffen oppnår 2023-nivå med konsumprisindeks for husholdninger. Restbeløpet som er avsatt per kvartal fordeles til næringsformål. Strømstøtten blir jevnt fordelt over året, med 12,5 millioner kroner per kvartal. Strømstøtten er rettet mot både strøm og fjernvarme og justeres kvartalsvis basert på fordeling av forbruk. 

Strømstøtten er formålsbasert. Dette innebærer at boligens primære formål avgjør hvilken strømstøtte som blir gjeldende, basert på om bygget benyttes som husholdning eller næring. Dette er gjeldende uavhengig av om kunden er næringsdrivende eller privat. Eksempelvis: Bedrifter som har et næringsbygg og i tillegg har leiligheter til sine ansatte vil motta strømstøtte for både næring og husholdning. Næringsbygg defineres som næring og utløser strømstøtte for næring. Leiligheter defineres som husholdning og utløser strømstøtte for husholdning.

Lokale frivillige organisasjoner defineres som husholdning. 

For sameier som består av både husholdninger og næringslokaler, vil fordelingen av støtten være basert på kvadratmeterareal avsatt til hvert formål. Dette gjelder kun for fordeling av fjernvarme etter kvadratmeter. Sameier som i hovedsak benyttes til boligformål er ved fakturering for første kvartal definert som husholdning, frem til nødvendig dokumentasjon er fremskaffet for at strømstøtten skal fordeles riktig. Strømstøtten justeres deretter ved fakturering for andre kvartal. Svalbard Energi vil følge opp sameiene dette gjelder til neste fakturering. 

Det tas forbehold om eventuelle feil, og at enkelte målepunkt kan være registrert med feil formål. Det bes derfor alle våre kunder om å kontrollere fakturaen og tar kontakt med Svalbard Energi ved kunde@svalbard-energi.no.

Publisert 19.04.2024.